Threads In Tyme, LTD     |     home
        previous  next
Bernina Machine Workmanship Award


Instruments of Praise
Kathy K. Wylie, Whitby, Ontario, Canada